Tagore, Let my country awake

Tam, gdzie umysł bez lęku, a głowa podniesiona;
Gdzie wiedza jest wolna;
Gdzie świata nie dzielą ciasne mury domostw;
Gdzie słowa wyłaniają się z mocy prawdy;
Gdzie wytrwałe dążenie wyciąga ręce ku doskonałości;
Gdzie przejrzysty strumień mądrości nie gubi drogi w jałowych piaskach martwego zwyczaju;
Gdzie umysł podąża za Tobą w nieposkromiony zamiar i działanie;
Pod tej wolności niebem niech przebudzi się, Ojcze, mój kraj.

Where the mind is without fear and the head held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls;
Where words come out from the depth of truth;
Where tireless striving stretches its arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit;
Where the mind is led forward by Thee into ever-widening thought and action;
Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake.